تعبير عن مدينة عدن بالانجليزي تاريخ عدن محافظة عدن في اي قرن بنيت محكمة عدن عدن اخبار اليوم متى بنيت محكمة عدن اجمل عن عدن موضوع عن عدن  تقـرير خـاص عن مدينه عدن نبذة عن محافظة عدن تعبير انجليزي عن عدن تاريخ عدن مدينة عدن محافظة عدن موضوع عن عدن تعبير عن مدينة عدن بالانجليزي في اي قرن بنيت محكمة عدن عدن اخبار اليوم عاصمة اليمن  اجمل عن عدن
 - Yemen

Aden is a city in Yemen, located 170 km east of Bab el Mandeb Strait. It is populated by approximately 990 000 inhabitants. It is also a natural harbor, built on an ancient volcanic site, already used by the ancient kingdom of Awsan city gives its name to the Gulf of Aden.

The old town of Aden, 350 km south of Sanaa, is located east of Bab Al Mandeb Strait (170km). It is made up of a number of small towns: the port, the industrial city (small Aden) and the Medina Ash Shabb, center of government. The name of Aden remains mythical and evocative of many stories of adventures of generations of travelers and sailors. It is one of the most beautiful coastal cities of Yemen. It is built on the volcano of an extinct crater. Before the unification of the north and south, Aden was the capital of the People's Democratic Republic of Yemen. It was later declared a free trade area. It gives its name to the Gulf of Aden. To visit in Aden, the house of Rimbaud, the port, the cisterns of Attawila, the Al Aydarus mosque, the archaeological museum, the military museum and the Crater. - How to get there: the direct route Sanaa - Aden passes by Damar (350km), collective taxis are the most economical and easiest way of transportation, provided you do not fear the promiscuity of other passengers.
Characteristics of the city
Renowned for being one of the most beautiful coastal cities in the country, Aden is a natural harbor, built on the volcano of an extinct crater.
Formerly the capital of the People's Democratic Republic of Yemen until the unification of the north and south of the country, it preserves architectural remains of interest to visitors.
Number of inhabitants
The population of Aden is approximately 990,000.
History
A place of strategic trade between India and Europe during Antiquity, Aden was rebuilt in the 12th century to be solidified and then ceded to the English by Sultan Mushin bin Fadl in 1838.
In 1937, the British removed the city from Indian power until the creation of the People's Democratic Republic of Yemen in 1970.
In 1992, the city fell victim to a bombing, claimed by Al Qaida.
Geography
Located in southern Yemen, Aden is a vast bay that lies between two volcanic peninsulas.
It is located east of Bab el Mandeb Strait, 71 km from Kozan and 68 km from Mersin.
How to move in the city?
The city of Aden offers Taxi or Car rental as modes of transport.
The taxi: Many and inexpensive, taxis are a great way to visit the city.
Car Rental: Several international companies are present in Aden.
What to see?
The city of Aden has some sights to see. Tourists will mainly visit the Military Museum, the crater, Tawila reservoirs or Sira Fort.

Other sites such as the Al-Aidaroos Mosque, the Zoroastrian Temple and the Aden Minaret will also attract visitors.

Post a Comment

Previous Post Next Post